แบบบ้าน

รหัสบ้าน ND001A

HOUSE AREA: 240.00 sq.m.
INSIDE AREA: 135.85 sq.m.
OUTSIDE AREA: 76.15 sq.m.

รหัสบ้าน MN001B

HOUSE AREA: 250.00 sq.m.
INSIDE AREA: 165.06 sq.m.
OUTSIDE AREA: 84.95 sq.m.

รหัสบ้าน CT002B

HOUSE AREA: 212.00 sq.m.
INSIDE AREA: 136.42 sq.m.
OUTSIDE AREA: 76.58 sq.m.

รหัสบ้าน CT003A

HOUSE AREA: 240.00 sq.m.
INSIDE AREA: 159.49 sq.m.
OUTSIDE AREA: 80.51 sq.m.

รหัสบ้าน MD004A

HOUSE AREA:  320.00 sq.m.
INSIDE AREA: 223.24 sq.m.
OUTSIDE AREA: 96.76 sq.m.

รหัสบ้าน CT005A

HOUSE AREA: 122.10 sq.m.
INSIDE AREA: 98.80 sq.m.
OUTSIDE AREA: 23.30 sq.m.

รหัสบ้าน MD006A

HOUSE AREA:  250.00 sq.m.
INSIDE AREA: 182.94 sq.m.
OUTSIDE AREA: 67.06 sq.m.

รหัสบ้าน MD007B

HOUSE AREA: 252.65 sq.m.
INSIDE AREA: 144.78 sq.m.
OUTSIDE AREA: 107.87 sq.m.

รหัสบ้าน CT008A

HOUSE AREA:  364.15 sq.m.
INSIDE AREA: 165.72 sq.m.
OUTSIDE AREA: 98.43 sq.m.

รหัสบ้าน CT009A

HOUSE AREA: 126.25sq.m.
INSIDE AREA: 90.75 sq.m.
OUTSIDE AREA: 35.50 sq.m.

รหัสบ้าน CT010A

HOUSE AREA: 171.25 sq.m.
INSIDE AREA: 113.00 sq.m.
OUTSIDE AREA: 58.25 sq.m.

รหัสบ้าน MD010B

HOUSE AREA: 171.25 sq.m.
INSIDE AREA: 113.00 sq.m.
OUTSIDE AREA: 58.25 sq.m.

รหัสบ้าน MN011A

HOUSE AREA: 192.00 sq.m.
INSIDE AREA: 127.20 sq.m.
OUTSIDE AREA: 64.80 sq.m.

รหัสบ้าน MD012A

HOUSE AREA: 204.40 sq.m.
INSIDE AREA: 127.20 sq.m.
OUTSIDE AREA: 64.80 sq.m.

รหัสบ้าน CT013A

HOUSE AREA: 323.13 sq.m.
INSIDE AREA: 223.20 sq.m.
OUTSIDE AREA: 99.93 sq.m.

รหัสบ้าน MD012A

HOUSE AREA: 204.40 sq.m.
INSIDE AREA: 127.20 sq.m.
OUTSIDE AREA: 64.80 sq.m.